Utazási szerződés

  mely létrejött egyrészről
  Kisszabó István egyéni vállalkozó
  Székhelye: 6525 Hercegszántó, Vörösmarty Mihály utca 7.
  Adószáma: 67680166-1-23
  KSH száma: 67680166-7990-231-03
  MKEH engedélyszám: U-001903
  Rövidített neve: Kisszabó István E.V.
  Születési helye, ideje: Baja, 1977.02.18.
  Anyja születési neve: Balatinácz Mária
  Személyi száma: 1 770218 1759
  Adóazonosító jele: 8402254047
  Szig.száma: 232810 BE
  Állampolgársága: magyar
  Állandó lakcíme: 6525 Hercegszántó, Vörösmarty Mihály utca 7.
  pénzforgalmi szolgáltató és az általa vezetett pénzforgalmi számla száma:
  Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-75568456
  (továbbiakban: Utazásszervező),
   

  másrészről Utazó
  az Utas (a továbbiakban: Utas, vagy Utasok) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

  A jelen utazási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók.

  Az Utazásszervező által szervezett valamennyi utazásra az Utazási Szerződés továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-251. §-ai, 6:254. §-a (továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormány-rendelet (továbbiakban: Kormányr.) rendelkezései az irányadóak.

  1. Az Utazási szerződés tárgya

  Az Utazásszervező és az Utas közötti jogviszony az Utazási Szerződés megkötésével jön létre.
   
  Az Utazási Szerződés alapján az Utazásszervező az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizetni köteles.
  A teljes részvételi díj egyrészt az utazási csomag ellenértékéből (továbbiakban Részvételi díj), másrészt az abba nem foglalt, esetleg külön felszámításra került további költségekből és díjtételekből áll (pl. helyi adók, vízum díj, illeték, belépő díjak, fakultatív program díjak stb.).
   
  Az Utazási Szerződéseknek elválaszthatatlan részét képezik az Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) - mely a Honlapon megtalálható -, az egyes utazásokhoz kapcsolódó tájékoztatások, dokumentációk, programleírás az Utazásszervező Honlapján, prospektusában, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj, jogok és kötelezettségek meghatározása esetén.
   
  Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, az Utazási Szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az Utazásszervező, sem annak közreműködőin, azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
   

  2. Az Utazási szerződés létrejötte

  Az Utazásszervező honlapján (www.balkanfan.hu) (a továbbiakban: Honlap) kitöltött jelentkezési lappal (a továbbiakban: Jelentkezési lap) történő jelentkezés esetén a Felek között az Utazási Szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:
   
  Az utazási szerződést valamennyi kikötésével együtt – elektronikus úton kell megkötni és az Utazó rendelkezésére kell bocsátani.
   
  - Jelentkezési lap Honlapon történő kitöltése és elküldése az Utazásszervező részére;
  - ÁSZF és Adatkezelési, adatvédelmi nyilatkozat Utas általi elfogadása a Honlapon
  - a jelentkezés Utazásszervező által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele; Utazási szerződés elektronikus úton való megküldése;
  - az Utazási Szerződés kitöltött és Utas által aláírt példányának Utazásszervező általi kézhezvétele elektronikusan
  - a részvételi díjelőleg Utas általi megfizetése azzal, hogy akkor válik teljesítetté, ha az Utazásszervező bankszámláján megtörténik a jóváírása;
   
  A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli.
   
  A szolgáltatás tartalmát (az Utas által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározása, szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes összege, fizetésének módja, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás), valamint egyéb feltételeket és fontos információkat az Utazásszervező által üzemeltetett Honlapon közzétett online ajánlat, a megrendelés visszaigazolása, a jelen Utazási szerződés és a weboldalon publikált Részvételi feltételek tartalmazza.

  Utazásszervezőn keresztül történő szerződéskötés esetén az Utazási Szerződés létrejöttének további feltétele az Utazásszervező visszaigazolása az Utazásközvetítő részére.
  Utazásszervező a visszaigazolást követő 72 óráig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Utazásszervező jogosult a foglalás megszüntetésére Utas egyidejű értesítése mellett.
   
  Az Utazási Szerződés megkötése, módosítása során az Utas jogosult meghatalmazottja révén eljárni. Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az Egyedi Utazási Szerződéshez csatolni. Ilyen meghatalmazás esetén az utazási szerződésből fakadó valamennyi jog és kötelezettség címzettjévé a meghatalmazó (Utas) válik.
   
  Amennyiben az Utas nevében eljáró személy meghatalmazást nem csatol, vagy kiderül, hogy a csatolt meghatalmazás hamis, hamisított, az esetleges jogosulatlan megbízási eljárásból eredő, az Utazásszervező oldalán felmerült költségekért, kárért az eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.
   
  Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy - kivételesen indokolt esetben - az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt programok sorrendjét felcserélje, a szálláshelyeket módosítsa, azonos jellegűre és értékűre cserélje, idegenvezetés biztosításának előzetes jelzése esetén az idegenvezetés nyelvét magyarról a célország nyelvére vagy angolra változtassa, illetve a szállítóeszközöket megváltoztassa.
   
  Az Utas jogosult az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát - legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napjáig - olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Ez alól kivételt képeznek azok az utazások, amiknél a névcsere bizonyos szolgáltatások esetén - pl. repülőjegyek, névre szóló engedélyek - nem teszik lehetővé az átruházást. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni.
  Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés költsége, amennyiben a részvételi díj az 50.000 Ft-ot nem haladja meg 5.000 Ft/fő, 50.000 Ft-ot meghaladó részvételi díj esetén 10.000 Ft/fő.
   

  3. Részvételi díj, egyéb díjak és költségek

  3.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 206. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott Utazó megrendelése, illetve utazása esetén az általános forgalmi adót tartalmazza. A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett utazásban megjelölt szolgáltatások árát, és az Utazásszervező szervezési díját.

  Az Utazásszervező által szervezett utak vonatkozásában az Árajánlat részletesen tartalmazza, hogy milyen díjak és költségek tartoznak a részvételi díjba, és mi az, ami az Utas külön költségét jelenti.
   
  A jelentkezést követően az Utas egy automatikus levelet kap az Utazásszervezőtől, amely a sikeres regisztrációt igazolja. Az Utazásszervező ekkor regisztrálja a jelentkezést, és egy elektronikus díjbekérőt küld az Utas számára, mely alapján a részvételi díjelőleget 3 munkanap alatt kell az Utasnak az Utazásszervező részére átutalni a megadott számlaszámra. Konkrét foglalást az előleg befizetése jelenti, mely a teljes összeg legfeljebb 40%-a. Amennyiben az átutalás határidőre nem történik meg, a foglalást az Utazásszervező törli.
   
  A 40 %-tól abban az esetben térhet el az Utazásszervező, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ír elő amennyiben az utazás kezdetéig 30 napnál kevesebb van hátra.
  Az előleg átutalását követően az Utazásszervező számlát állít ki, és az Utas által megadott e-mail címre küldi. A fennmaradó összeg az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal esedékes. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség Utazásszervező - legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig - kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:
   
  - a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
  - az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj),
  - deviza - az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forint árfolyamának változása miatt: az EUR árfolyama MNB hivatalos középárfolyamok fölé emelkedik.

   
  A díjemelés számításának módja a megjelölt költségek emelkedése okán az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az egy fő utasra eső hányada. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát az Utazásszervező minden esetben írásban közli az Utassal.
   
  Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak.

   

  Úti okmányok
   
  Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél vagy személyi igazolvány) hozatala az utas kötelessége Az Utazó vállalja, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza- és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károkért az Utazó semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve az Utazásszervező/Utazásközvetítő ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles teljes mértékben megtéríteni.
   
  Az Utazó az utazásra vonatkozó jogszabályok tekintetében köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit is betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezen kötelezettségek esetleges elmulasztásából, valamint megszegéséből származó minden kárért és költségért az Utazó köteles maradéktalanul felelősséget vállalni; Utazó tudomásul veszi, hogy ezek tekintetében az Utazásszervező/Utazásközvetítő semmilyen felelősséget nem vállal.

   

  4. Lemondás/Visszalépés az utazástól

  Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől írásban, az Utazásszervező részére postai vagy elektronikus úton megküldött nyilatkozattal elállhat.
  Amennyiben az Utas elállására az utazás megkezdését megelőző 45. napot követően kerül sor, az Utas egyidejű esedékességgel "bánatpénz" jogcímén a díj alábbi %-ával egyező mértékű fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni, ill. az a már részben vagy egészben megfizetett díj összegéből jóváírható az elállás időpontja függvényében:
   
  • 60 - 45 nap közötti lemondás (elállás) esetén az előleg 100%-a visszautalásra kerül.
  • 44 -15 napon belül az előleg 100%-a levonásra kerül.
   
  Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és köteles visszafizetni az Utasnak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az ajánlatban, vagy a szerződésben meghatározott minimális létszámot, és az Utazásszervező a szerződés felmondásáról az alábbiakban meghatározott határidőn belül értesíti az Utast:
   
  • 14 napon belül: a részvételi díj 100 százaléka kerül levonásra.
   
  Az Utazásszervező elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utast a szerződés felmondásáról.
   
  Az Utazásszervező az Utas részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 5 napon belül kell teljesítenie.
   
  Az Utazásszervező elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utast a szerződés felmondásáról. Ebben az esetben az Utas bánatpénz megfizetése nélkül is elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
  Az Utas a döntéséről köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.
  Nem minősül lényeges változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, valamint a közlekedési eszköz típusának változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás, menetrendváltozás valamint a programok sorrendjének megváltoztatása, felcserélése.
   
  Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van.
   
  Ha az Utazásszervező által felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ha az Utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
   
  Az Utas elállhat az utazási szerződéstől, ha
  - a díjemelés mértéke meghaladja a nyolc százalékot,
  az Utas a díjemelés közlését követő 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Nyolc százaléknál
  magasabb díjemelés esetén a felek külön okiratba foglaltan módosítják a köztük fennálló
  szerződést.
  - az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés
  megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási
  szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő
  felsorolásba felvételre kerül, és a Utazásszervező által felajánlott helyettesítő szolgáltatást az
  Utas nem fogadja el.
   
  Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, az Utazásszervező a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. Az Utazásszervezőt kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
  Az Utazási Szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően az Utazásszervező az utazás előtt megmaradt helyeinek hasznosításával összefüggésben a korábbi Utasoknak visszatérítés nem jár.
   

  5. Hibás teljesítés/Panasz

  Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.
   
  Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
   
  a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
  b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
  c) vis maior (pl. természeti csapás, háború, sztrájk, különlegesen szélsőséges időjárás, járvány stb.) esetén.
   
  A b) és c) pontok esetében az Utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak.
   
  Vis maior helyzet esetén az utazási iroda 100 %-ban leutazható és átruházható utalványt ajánl fel, amit bármelyik útra beválthat az Utazó.
  Az Utas a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel/túravezetővel vagy ennek hiányában az ottani szolgáltatóval haladéktalanul közölni, és a bejelentéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ennek egy példányát az Utas részére átadni.
  Az Utaskísérő/túravezető köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szükséges intézkedéseket megtenni ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.
   
  Az Utazásszervező az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
   
  Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.
   
  Az utazás során az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, amennyiben továbbszállítás vagy megőrzés érdekében az Utazásszervező, vagy annak közreműködője azt átvette.
   
  Az Utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utas számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással kerülhet sor.
   
  Az Utazásszervező a segítségnyújtási szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg az Utazásszervező ténylegesen felmerült költségeit.
   

  6. Biztosítás

  Tekintettel az Utazásszervező által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (az utazások esetleges veszélyes helyszínei, folyók, magas hegyek, szélsőséges kalandtúrára jellemző körülmények) az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára érvényes, az általa választott biztosító társasággal baleset, betegség- és poggyászbiztosítást (a továbbiakban: Biztosítás) köt.
  Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy Biztosítás hiányában az Utast ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik.
  Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját.
  Az Utazásszervező külön biztosítási díj ellenében, a biztosítók által meghatározott feltételek szerint vállalja Biztosítás, valamint útlemondás esetére vonatkozó biztosítás közvetítését az Utas felé.
   

  7. Egyéb feltételek/rendelkezések

  Az Utas kötelezi magát, hogy a túrákon/utazásokon kizárólag akkor vesz részt, ha azt az általa ismert egészségi állapota lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent.
   
  Az Utas az utazáson kizárólag a saját felelősségére vesz részt, a szolgáltatások igénybe vételéről a saját felelősségére dönt. Ezen körülmények figyelembe vételével az Utazásszervező kizárja olyan károk megtérítésének kötelezettségeiért, amelyek az utazás speciális jellegéből adódóan az Utastól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Utazásszervező megbízottjának/ túravezetőnek e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.
   
  14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
   
  A Utazásszervező fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utast az Utazási Szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A Honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.
   
  Az Utazásszervező az Utassal elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utas köteles az utazási jogviszony fennállása az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. Az Utazásszervező nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.
   
  Az Utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be- és kiutazási, valamint a vámszabályok betartásáról.
  Az Utazási Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje.
  Az Utazásszervező, mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és Utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
   
  Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
   
  Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton, vagy sms-ben.
   
  Felek az utazási szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit szem előtt tartva kötelesek eljárni.
   

  Utazásból kizárás

  Az Utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazást. Az Utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti. 
  Az Utazó különösen az alábbi esetekben zavarja jelentős mértékben az utazást:
  a) ittas vagy bódult;
  b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utazót magatartásával zavarja;
  c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utazótársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti;
  d) az autóbuszban dohányzik;
  e) nem tanúsít az autóbuszvezető, utaskísérő utasításainak megfelelő magatartást, és/vagy az autóbuszvezetőt, utaskísérőt a feladatai ellátásában akadályozza;
  f) nem tér vissza időben az autóbuszhoz az utazás során előre meghirdetett megállóban, valamint pihenés céljából történő megállás esetén;
  g) az úti okmányait felszólítás ellenére nem hajlandó bemutatni az illetékes hatóságoknak.

   
  Az utazás jelentős mértékű zavarása esetén az Utazásszervezőnek jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket megtenni az ilyen magatartás megelőzésére, illetve megfékezésére. Az Utazó köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott károkat, költségeket az Utazásszervező részére.
   

  Vagyoni biztosíték, biztosítás

  Az utazásszervező kijelenti, hogy rendelkezik érvényes vagyoni biztosítással.
   

  Vegyes rendelkezések

  Az Utazásszervező a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét az Utazó által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közli. Az értesítési adatokban bekövetkező esetleges változásról az Utazó köteles az Utazásszervezőt írásban értesíteni, amelynek elmaradásáért, vagy késedelméért az Utazót terheli a felelősség. Utazó a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait az Utazásszervező e-mail címére történő elküldéssel közli.
   

  Illetékesség

  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az Utas a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését az Utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
   
  Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy Felek az adott jogvitára előírt hatásköri rendelkezésektől függően kikötik a területileg illetékes Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
   
  Felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben teljesen megegyezőt sajátkezűleg és jóváhagyólag írják alá.
   

   

   

  Kisszabó István E.V.
  Utazásszervező
   
  Dr. Kuti András
  Tevékenységért felelős személy

   

  Scroll to Top