I. Bevezető és általános rendelkezések:

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Gorjanácz Liána egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a www.balkanfan.hu online szálláshirdetési weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, úgy is, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató megjeleníti a Megrendelő szálláshelyét. A Szolgáltató saját maga tölti fel a rendszerébe a szálláshelyre vonatkozó fotókat, adatokat és információkat, amelyeket a Szolgáltató megjelenít a www.balkanfan.hu weboldalon.

 

II. Értelmező rendelkezések

Felhasználó:

A Weboldal látogatója, illetve a jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában mindenki, aki a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.

Megrendelő:

Az a jogképes természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a szálláshelyét a Szolgáltató a www.balkanfan.hu oldalon megjeleníti.

Szolgáltató:

Gorjanácz Liána egyéni vállalkozó.
Székhely: 6500  Baja, Jelky András tér 6.
Adószám: 59274292-1-23

Weboldal:

A Szolgáltató által üzemeltetett www.balkanfan.hu internetes oldal.

 

III. A Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a szálláshelyének az ÁSZF szerint a Weboldalon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót a szálláshely közzétételével az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az Internetes szálláshirdetési weboldal segítségével megjeleníti az ÁSZF szerint a Megrendelő által megadott adatok alapján a Megrendelő szálláshelyét, továbbá az ehhez kapcsolódóan megadott információkat. A Szolgáltató vállalja tehát, hogy a az ÁSZF feltételei szerint megjeleníti a Megrendelő szálláshelyét.

 

4.2 A Szolgáltató a Megrendelő díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén – eltérő és kifejezetten megállapodás hiányában – az esedékességet követő napon az adott szálláshely megjelenítését, a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme eléri a 30 napot, úgy a megjelenést a Szolgáltató véglegesen törölheti a rendszerből. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy megszűnik a fizetési késedelem, akkor a Szolgáltató a lehető leggyorsabban megjeleníti a szálláshelyet.

 

4.3 A Szolgáltató a székhelyén ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ügyfélszolgálati jellegű kérdésekkel, a Weboldallal, a Weboldal Szolgáltatásaival, a szálláshelyekkel kapcsolatban, illetve amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóknak kérdése, észrevétele van, úgy az bucketlisthungary@gmail.com e-mail címen érdeklődhetnek.

4.4 A Szolgáltató a díjszabása módosításának a jogát fenntartja. A Megrendelőt a változásokról a módosuló árak hatálybalépésének napját megelőző legalább 15 nappal korábban elektronikus úton értesíti a Szolgáltató. A Megrendelő a módosított díjszabást nem köteles elfogadni.

 

V. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1 A Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy a szálláshelye megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye.

 

5.2 A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben, valamint számára közvetlenül elküldött Szálláshely online hirdetési megállapodásban foglaltak szerint ellenértéket megfizetni.

 

5.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett – követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, tovább az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelhet. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Megrendelő nyilvántartásaiba betekintsen, vagy azokról hitelt érdemlő információkat kérjen abban az esetben, ha a Megrendelő nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget a fizetési kötelezettségének, illetve kétség merül fel mindezek teljesítése kapcsán.

 

5.4 A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok a szálláshelyére vonatkozó fotók, adatok, információk a valóságnak megfelelőek – a jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező.

 

5.5 A Megrendelő köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Megrendelő ebben körben kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a Weboldal Felhasználási Feltételi és az Adatkezelési Tájékoztató tekintetében. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek Weboldal láblécein keresztül. A Megrendelő a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Weboldalakon elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja.

 

5.6 A weboldalon Megrendelő szálláshelyének megjelenítéshez, a szálláshelyre vonatkozó információk aktualizálásához a Megrendelő aktív és tevőleges cselekménye, illetve közreműködése szükséges.

 

5.7 A Megrendelő vállalja, hogy mindenkor megfelelő és körültekintő figyelmet fordít a Szolgáltató weboldala és Weboldalain megjelenő, továbbá a Szolgáltató e-mail útján küldött tájékoztatásaira, figyelemfelhívásaira, különös azon tájékoztatásokra és információkra, amelyek a felek jogaira és kötelezettségeire kihatnak.

 

VI. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

 

6.1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

 

6.2 A fent hivatkozott keretek között a Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja Fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

 

6.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató keretei között a Felhasználóval a Megrendelő ajánlatának népszerűsítése, hirdetése körében folytat.

 

6.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

 

6.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az ÁSZF szerint a felek között létrejött
jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Megrendelő a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Megrendelő következő adatait kezeli: szálláshely neve, típusa, kategóriája, címe, szolgáltatásai, email cím, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím adószám, bankszámlaszám, postázási cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége, telefonszáma. A Megrendelő által elküldött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám; magánszemély esetén: születési név, lakcím; egyéni vállalkozó esetén: születési név. A Megrendelő meghatározott adatokat a bucketlisthungary@gmail.com email címen módosíthat, illetve minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét is itt kezdeményezheti. A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldalak Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak.

 

VII. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

 

7.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a szálláshely rossz megjelenítéséért, amennyiben a Megrendelő hiányosan küldi el, illetve adja meg a szálláshelyével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.

7.2. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy
észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

 

7.3 Szavatosság:

(i) A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett vállalkozás, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenységét végzésére jogosult.

 

(ii) A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

 

(iii) A Megrendelő szavatol azért hogy az általa közölt adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Megrendelő Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség.

 

A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

 

VIII. Vegyes rendelkezések:

 

8.1 A Partner Ajánlatának közzététele Hirdetésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a Megrendelő, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt megfelelően érteni kell a Hirdetés/Reklám fogalmát is.

 

8.2 A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ide értve a közzététel felfüggesztését is), ha Megrendelő jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy az Ajánlat

 

(i) jogszabályba ütközik; – nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségéve össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes

 


(ii) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználói döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: ár, a szálláshely releváns paraméterei);

 

(III) azzal szemben hatóság kifogást emelt;

 

(IV) jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti.

 

(v) fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk megtérítésére.

 

8.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel és harmadik személyekkel szemben nem felel az Ajánlatnak a Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Megrendelővel kötött Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is.

 

8.4 A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Hirdetéseket (Ajánlatokat) a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

 

8.5 A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján hirdetési szolgáltatásnak minősül.

 

8.6 A Szolgáltató a Weboldal útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja (“AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 

8.7 A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

 

8.8 A Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Megrendelővel azonos tevékenységet folytató, illetve a Megrendelő szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Megrendelőn kívüli más személyekkel (megrendelőkkel).

 

8.9 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldal útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának.

 

IX. Szerzői jogok

 

A Szolgáltató internetes szálláshirdetési rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások
a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

 

X. Záró rendelkezések

10.1. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Debreceni Járásbíróság illetékességét kikötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki.

 

10.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 

10.3. A jelen ÁSZF 2017.04.03-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.balkanfan.hu weboldalon. A jelen ÁSZF-nek a megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.balkanfan.hu weboldalon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférést mindenkor biztosított. A módosítást követően a szolgáltatás további igénybevétele módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

Scroll to Top